WSPIERAMY  

*realizację projektów z szeroko rozumianej sfery kulturalnej min. poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjnym,

*działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego oraz promocję proekologicznych postaw wśród młodzieży

*dzieci i młodzież zamieszkujące powiat tarnowski, zmagające się z problemami natury ekonomicznej, edukacyjnej, społecznej, geograficznej

ORGANIZUJEMY

* koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wystawy,

* warsztaty z zakresu: muzyki, teatru, tańca,  malarstwa, literatury, poezji, rzeźbiarstwa,

* akcje, projekty i prelekcje proekologiczne

* wymiany młodzieżowe mające na celu aktywizowanie młodzieży zmagającą się z problemami natury ekonomicznej,     

   edukacyjnej, społecznej, geograficznej do podejmowania "walki" o swój rozwój edukacyjny i osobowościowy 

* kursy szkoleniowe i seminaria dla osób pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży 

ŁĄCZYMY

*młodzież w różnym wieku, z różnych środowisk, wokół realizacji wspólnych projektów z zakresu: kultury i sztuki, różnorodności kulturowej, dbania o środowisko naturalne i przeciwdziałania zjawiskom mającym negatywny wpływ na zmiany klimatyczne  

INICJUJEMY

* formułowanie idei, tworzenie koncepcji oraz pomysłów służących powstawaniu oryginalnych projektów artystycznych

* tworzenie grup projektowych aktywizujących młodzież zamieszkującą na terenie powiatu tarnowskiego (i nie tylko) do podejmowania "walki" o swój rozwój edukacyjny i osobowościowy, 

* akcje, projekty i prelekcje proekologiczne

ZACHĘCAMY 

* młodzież do podejmowania aktywności artystycznej, rozwijania życiowych pasji, dbania o środowisko naturalne w otoczeniu którego żyją na co dzień

EDUKUJEMY 

* dzieląc się rezultatami swoich projektów z młodzieżą zamieszkującą powiat tarnowski (i nie tylko) oraz osobami pracującymi z młodzieżą i na rzecz młodzieży 

Dbamy  

* o poszerzanie świadomości wśród społeczności zamieszkującej powiat tarnowski w zakresie: wpływu kultury i sztuki na rozwój człowieka oraz tworzenie więzi i relacji międzyludzkich, istotności i wagi dbania o środowisko naturalne w naszym najbliższym otoczeniu oraz wiedzy na temat pozytywnego wpływu środowiska naturalnego na zachowanie zdrowego balansu w życiu każdego człowieka, przynależności do wspólnoty państw europejskich oraz korzyści wynikających z tego faktu

KULTURA I SZTUKA      

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art powstało, aby działać na dwóch płaszczyznach w zakresie wpierania szeroko rozumianej kultury i sztuki. Działania naszej organizacji w pierwszej kolejności ukierunkowane są na wspieranie młodych artystów, zarówno w procesie tworzenia jak również na etapie prezentacji ich dokonań. Wspólnie z najbardziej uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, tworzymy przestrzeń do powstawania oryginalnych projektów, od momentu wypracowania koncepcji danego dzieła, aż do etapu mającego swój finał w postaci koncertu, spektaklu, widowiska, wystawy. Nie zamierzamy powielać już istniejących projektów, naszą ambicją jest kreowanie niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych przy wykorzystaniu zdobyczy dzisiejszej techniki oraz prezentowanie ich w taki sposób, aby odciskały trwały ślad w sercach i pamięci odbiorców. 

 

Drugą równie ważną płaszczyzną wspierania działań kulturalnych w ramach funkcjonowania naszego stowarzyszenia jest docieranie do dzieci i młodzieży. Wraz z artystami, których wspieramy, staramy się prezentować ciekawy, alternatywny świat kultury i sztuki, stojący w opozycji do miałkiego, bezrefleksyjnego modelu życia, tak często spotykanego w dzisiejszych czasach. Chcemy naszymi projektami zaciekawić, wzruszyć, zainspirować, skłonić do przemyśleń. Mamy nadzieję iż przekaz, którym dzielić będziemy się z młodymi odbiorcami w trakcie prezentacji naszych projektów, procentował będzie w dorosłym życiu każdego z nich.

WŁĄCZANIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY Z MNIEJSZYMI SZANSAMI 

Działalność naszego stowarzyszenia od samego początku powstania naszej organizacji, ukierunkowana jest na wyrównywanie szans rozwojowych młodzieży zamieszkującej powiat tarnowski. Tarnów i okolice to od wielu już lat jedno z najczęściej opuszczanych przez młodych ludzi miejsc na mapie Polski. Problemy ekonomiczne i infrastrukturalne miasta, utrata przez Tarnów funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych, niewystarczający dostęp do dobrze płatnych miejsc pracy, rozwojowych staży, szkoleń i praktyk, dużo niższy poziom edukacyjny i prestiż szkół średnich i uczelni wyższych działających na terenie Tarnowa w porównaniu ze szkołami i uniwersytetami zlokalizowanymi w Rzeszowie czy Krakowie to problemy z którymi na co dzień mierzy się młodzież zamieszkująca powiat tarnowski. Nasze stowarzyszenie od 2014 roku aktywnie działa nad stworzeniem przestrzeni projektowej dla młodych ludzi, która była by w stanie zrekompensować im brak dostępu do szans rozwojowych z których korzystają ich rówieśnicy zamieszkujący duże aglomeracje miejskie takie jak Rzeszów, Kraków czy Warszawa. Na przestrzeni siedmiu lat działalności naszego stowarzyszenia udało nam się min: 

* wesprzeć od strony formalnej pięciu młodych tarnowskich artystów w otrzymaniu stypendiów artystycznych gminy miasta

   Tarnów,  umożliwiających ich dalszy rozwój w zakresie kultury i sztuki, 

* przyczynić się do realizacji wielu artystycznych wydarzeń z udziałem tarnowskich artystów i młodzieży zamieszkującej

   powiat tarnowski (min: realizacja warsztatów i corocznych koncertów świątecznych grupy wokalnej "StarNowa", wydanie 

   płyty muzycznej przez Michała Książka pt. "Jutro" oraz organizacja premierowego koncertu promującego to wydawnictwo)

* włączyć młodzież zamieszkującą powiat tarnowski w realizację aż 17 wymian młodzieżowych realizowanych w Polsce oraz 

  10 wymian młodzieżowych realizowanych za granicami naszego kraju (w Portugalii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, 

  Bułgarii)

 

                                                                                                                           

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM PRZYCZYNOM ZMIAN KLIMATYCZNYCH 

Od 2018 roku nasze stowarzyszenie aktywnie włączyło się w działania ukierunkowane na ochronę lokalnego środowiska naturalnego oraz propagowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych. Do najważniejszych inicjatyw zrealizowanych przez nas w tym zakresie możemy zaliczyć min: 

* organizację projektu "Zmiana zawsze zaczyna się od Ciebie!" realizowanego w ramach programu Erasmus+, w ramach

   którego młodzież z Republik Czeskiej, Bułgarii, Włoch, Litwy Słowacji i Rumunii przyjedzie do Tarnowa aby wraz z młodymi

   osobami zrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu zagłębić się w tematykę dotyczącą: środowiska naturalnego, sposobów

   efektywnego przeciwdziałania negatywnym przyczynom i skutkom zmian klimatycznych, budowania w sobie postaw

   obywatelskich i proekologicznych. Projekt wciąż jest w fazie realizacji. 

* współorganizację projektu "Save the Planet, Plant Your Own Tree" realizowanego w ramach programu Erasmus+, którego

   główny wydarzenie a więc wymiana młodzieżowa odbędzie się w Republice Czeskiej wraz z młodzieżą z Republiki Czeskiej,

   Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii) 

* realizację projektu "Tarnowskie parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań" mającego na celu popularyzowanie spędzania

   wolnego czasu przez młodzież na terenie trzech tarnowskich parków: Parku Strzeleckim, Parku Sanguszków, Parku

   Piaskówka. Akcja która trwa do dnia dzisiejszego polega na inicjowaniu przez nasze stowarzyszenie różnorodnych

   aktywności skierowanych do młodzieży, których realizacja odbywa się na terenie tarnowskich parków oraz

   popularyzowanie wiedzy na temat tarnowskich parków poprzez fanpage stowarzyszenia. Główne cele akcji "Tarnowskie

   parki. Wymarzone miejsce naszych spotkań" to zachęcenie młodzieży do spędzania wolnego czasu w otoczeniu środowiska

   naturalnego (w miejskich parkach) oraz wykształcenie w umysłach młodych ludzi świadomości w zakresie konieczności

   dbania o środowisko naturalne jak o wspólne dobro oraz prezentowania w swoim codziennym życiu postaw

   proekologicznych dzięki którym dobro to możemy zachować i z niego korzystać. 

* prowadzenie akcji informacyjnej "Dołóż swoją cegiełkę na rzecz ochrony środowiska naturalnego" mającej na celu 

   prezentowanie nowoczesnych metod: dbania o środowisko naturalne i przeciwdziałania negatywnym przyczynom zmian   

   klimatycznych. Akcję informacyjną prowadzimy poprzez organizowanie otwartych spotkań dla młodzieży w trakcie 

   których młodzi ludzie z powiatu tarnowskiego mają możliwość zdobywać wiedzę i doświadczenia w zakresie metod 

   ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym przyczynom zmian klimatycznych oraz publikowanie przekazu na ten

   temat w mediach społecznościowych należących do stowarzyszenia.